peripheral vision คืออะไร

peripheral vision แปลว่า การมองเห็นรอบนอก

Peripheral vision หรือการมองเห็นโดยอ้อม เป็นการมองเห็นที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก “Point of Fixation” (จุดตรึงภาพ) ออกไปจากจุดกึ่งกลางของ การเพ่งหรือจ้องมอง ในปัจจุบันเราเรียกว่าเป็น “Far Peripheral Vision.

โดยการมองเห็นนี้เกิดขึ้นออกไปจาก stereoscopic vision

แหล่งที่มา : Wikipedia